تبلیغات
پیشتازان و فرزانگان - معرفی و تشریح آرم تشكیلات پیشتازان و فرزانگان

پیشتازان و فرزانگان

  معرفی و تشریح آرم تشكیلات پیشتازان و فرزانگان 

  ماهیت نمادین فطری در طراحی ایرانی كه با حرمت تصویر انسان و سایر تصاویر طبیعی همراه است ، نقش و نگار ایرانی را از جدیت و دقتی برخوردار ساخته كه در فرهنگ غربی ناشناخته است . همه هنرهای ایران با یكدیگر ارتباط نزدیك و متقابلی دارند و همگی فرهنگ مشتركی را بیان می كنند . این تركیبات هنری پس از ورود اسلام به ایران پیچیده ترین و در عین حال باشكوه ترین تركیبات عصر اسلامی را بر اساس مضامین آشنا و سنتی ساختند ، همچون نقوش برگ و گل  به اقسام گوناگون كه از قرنها پیش نماد باروری ، نعمت و معنویت روحانی بوده است . 

عنایت به موارد فوق و با توجه به مجوز سازمان دانش آموزی  مبنی بر استفاده از آرم سازمان با اضافاتی جدید جهت كاربردهای سازمانی ، آرم تشكیلات پیشتازان و فرزانگان از دو قسمت كلی ، 1- نماد گل یا آرم سازمان  2- موج   طراحی و تشكیل گردیده است كه در ذیل به جزئیات بیشتر آن اشاره می شود :

1- نماد گل یا آرم سازمان كه به عنوان هویت سازمانی تشكیلات در نظر گرفته شده است ، ضمن اینكه بیانگر وابستگی تشكیلات به سازمان دانش آموزی بوده ، دارای مفهوم خاص نیز می باشد .

    طرح آرم سازمان دانش آموزی گُلی است ، دارای ساختار تزئینی – سنتی – ایرانی بوده و برگرفته از كاشیكاریهای عهد سلجوقی در مساجد می باشد و نمادی از طراوت ، جوانی ، رویش ، زیبایی ، دوستی و كمال است و از لحاظ ویژگیها و ارزشهای هنری و مذهبی ، نگاهی اسلامی و ایرانی دارد

.

 

اخرین مطالب
تاریخچه