تبلیغات
پیشتازان و فرزانگان - انوع دست پیشتازان و فرزانگان

پیشتازان و فرزانگان

انواع دست زدن در پیشتازان و پیشاهنگان

1- دست ولایت ( الله - محمد - علی )

123 - 123 - 1- 2 - 3   » الله
123 - 123 - 1- 2 - 3   » محمد
123 - 123 - 1- 2 - 3   » علی علی علی
 
2- طنین ولایت ( پیشاهنگان)

123 - 123 - 1- 2 - 3   » سیدنا
123 - 123 - 1- 2 - 3   » قائدنا
123 - 123 - 1- 2 - 3   » امامنا
123 - 123 - 1- 2 - 3   » خامنه ای  ، رهبر ما

*  دست ولایت در پیشتازان

- 123 - 1- 2 - 3   » سیدنا
123 - 123 - 1- 2 - 3   » قائدنا
123 - 123 - 1- 2 - 3   »  خامنه ای  ، رهبر ما


 
3- پیشاهنگ شاد  ( پیشاهنگان ) و نوجوان كوش  (  پیشتازان)

123 - 1      123 - 1      123 - 123 -123     1


 4- دست تشویق بین المللی

1234     12 - 12        1234     12 - 12        1234 - 1234      1     

 
5-دست اردویی (وحدت)

1       12      123      1234      1

6-دست روستایی

1-12-1     12-12-12- 1       12-12-12- 1

 

7-دست بارانی

1 انگشتی      2 انگشتی      3 انگشتی      4 انگشتی     5 انگشتی  و  بلعکس ...

ایجاد طنین باران با دست زدن های متوالی از یک انگشت تا 5 انگشت شروع میشود و بلعکس ادامه پیدا می کند تا به یک انگشت برسد و کم کم در دست زدن یک انگشتی فاصله ایجاد شده و دست زدن پایان می پذیرد

 

 8-فش فشه

در هر مرحله یکی از جهات اصلی را نشان می دهیم (شمال ، جنوب ، شرق ، غرب )

1234 فش ↑       1234 فش ↓        1234 فش →        1234 فش ←       1234 فش ↑ فش ↓ فش → فش

اخرین مطالب
تاریخچه