تبلیغات
پیشتازان و فرزانگان - قوانین نظام جمع

پیشتازان و فرزانگان

قوانین   نظام جمع  و روش های اجرای آن :

آموزش نظم عمومی
(نظام جمع ) گروه  ها با آموزش حركاتی كه منظم و از روی قاعده است ، شروع می شود

هر حركتی در نظام جمع به دنبال  " فرمان "  خاصی صورت می گیرد
.

در نظام جمع ، هر فرمان از دو جزء زیر تشكیل شده است
:

1)       خبر؛

2)       اجرا
.

"خبر
" در نظام جمع ، آگاهی  و ایجاد آمادگی در فرد برای هماهنگی با جمع و " اجرا " هماهنگ شدن عملی با جمع ، اطاعت از فرمان و اجرای عمل خاصی می باشد كه مربی یا سردسته دستور آن را داده است .

به عنوان مثال در فرمان از جلو نظام ، " از جلو " خبر است و " نظام " اجرا
.

معمولا میان خبر و اجرا چند ثانیه فاصله هست
.

از جلو نظام ، فرمانی است برای پشت سر هم قرار گرفتن افراد
.

مربی یا سردسته ، جزء اول فرمان یعنی خبر را با صدای بلند و كشیده به گوش افرادش می رساند
.

 - از جلو
...

 افراد با شنیدن جزء خبر فرمان از جلو نظام ، به سرعت پشت سر هم قرار می گیرند
.

سپس مربی جزء دوم فرمان را با صدای كوتاه و محكم اعلام می كند
.

- نظام

    افراد با شنیدن جزء دوم فرمان از جلو نظام ، دست چپ خود را در حالی كه كاملا كشیده شده است ، به طرف بالا پرتاب می كنند
.

 به صورتی كه پنج انگشت به هم چسبیده باشند و انگشت بزرگ دست چپ آن ها با شانه چپ نفر مقابلشان چهار انگشت فاصله داشته  و كف دست آن ها رو به زمین و تقریبا موازی آن باشد
.

 بدیهی است اولین نفر دست خود را بلند نمی كند ، زیرا كسی را در مقابل خود ندارد
.

نتیجه این فرمان ، اینست كه تمام افراد دقیقا پشت سر هم قرار می گیرند و به فاصله "یك دست " با نفر جلو و عقب خود فاصله خواهند داشت
.

بلافاصله ، بعد از فرمان " از جلو نظام"  ، مربی یا سردسته
  "خبردار" می دهد.

خبردار  نیز از دو جزء تشكیل شده است  "خبر" و" دار
"

با شنیدن فرمان خبر دار ، دست چپ با شتاب پایین می افتد و بلافاصله مشت شده و در امتداد خط دوخت شلوار قرار می گیرد
.

علاوه بر شیوه فرمان و اجرای معمولی فوق دو شیوه دیگر در فرمان و اجرای حركات نظام جمع وجود دارد كه عبارتند از
:

1- اجرای فرمان با نمره و شمارش : پس از ادای جمله ، مربی فرمان می دهد  بشمار یك ، كلیه افراد ضمن اجرای جزء یكم با صدای بلند شمارش را تكرار می كنند
.

 با فرمان بشمار دو ، همه افراد مجددا ضمن اجرای جزء دوم فرمان ، شمارش را تكرار می كنند
.

مثلا در فرمان به راست راست با نمره و شمارش ، مربی فرمان می دهد به راست راست ، با نمره و شمارش بشمار یك كلیه افراد ضمن گردش به سمت راست می چرخند (جزء یكم فرمان ) و با صدای بلند و هم زمان می گویند :" یك" سپس فرمان داده می شود بشمار  " دو" . همه افراد پس از مكث كوتاهی بدون آنكه پای چپ خود را خم كنند از كوتاه ترین راه آن را به پای راست می چسبانند ( جزء دوم فرمان ) و هم زمان می گویند  :  " دو
"

 2- اجرای فرمان با نمره و بدون شمارش : چنانچه بخواهیم حركات جزء به جزء با و بدون شمارش توسط افراد صورت گیرد ، مربی پس از ادای جمله فرمان " به راست راست "  فرمان می دهد  : (بشمار یك ) . افراد بدون تكرار شماره جزء یكم حركت را اجرا می كنند و سپس با فرمان  "بشمار دو"  جزء دوم حركت را نیز بدون تكرار شماره انجام می دهند
.

 برای مثال در فرمان به راست راست با نمره و بی شمارش ، مربی فرمان می دهد به راست راست با نمره و بی شمارش  "بشمار یك" .  كلیه افراد جزء یكم حركت را بدون شمارش اجرا می كنند  و سپس مربی فرمان می دهد : (بشمار دو ) و همه افراد جزء دوم حركت را بدون تكرار شمارش انجام می دهند
.

 طریقه قرار گرفتن افراد در صف

بیش از هر حركتی در نظام جمع ، شیوه ایستادن افراد مورد نظر است
.

در یك جمع ، كلا افرادی كه اندازه قد آنها بلندتر از بقیه است باید در جلوی صف بایستند
.

اگر افراد به صورت گروه بایستند (پشت سر هم ) افراد بلند قد تر جلوی گروه قرار می گیرند و اگر به صورت صف (پهلوی هم ) بایستند افراد بلند قد تر در سمت راست باید بایستند
.

محل ایستادن مربی نیزدر سمت چپ افراد است، به طوری كه هنگام حركت "دو سوم"  افراد جلوی او و "یك سوم "بقیه پشت سر او قرار گیرند
.

اگر افراد در حال حركت نباشند و یك جا ایستاده باشند ، مربی باید در جایی بایستد كه صدایش را همه افراد بشنوند
.

افراد در هنگام ایستادن باید به نكات ذیل توجه كنند
:

-        بدن آزاد باشد ، بدون آنكه فشاری به آن وارد شود
.

-        پاشنه هر دو پا به هم چسبیده باشد
.

-        پنجه های پا در یك خط و به اندازه عرض یك پا باز باشند
.

-        شكم به طرف داخل رفته ، سینه جلو و پاها كشیده ، شانه ها باز و بدن در یك خط عمودی قرار گیرد
.

-        گردن افراشته ، سربالا ، شعاع دید چشم مستقیم ، صورت طبیعی و چانه اندكی بالا قرار گیرد
.

-        هر دو دست كشیده و مشت شده و انگشت شست پشت امتداد خط دوخت شلوار و سایر انگشتان چسبیده به شلوار و كف دست رو به بدن باشد
.

بعد از این كه افراد به ترتیب قد در یك صف قرار گرفتند ، فرمان
( افراد بایست ) صادر می شود .

بایست : برای در یك خط قرار دادن پنجه پاهای كلیه نفرات فرمان داده می شود
.

" افراد بایست
"

با این فرمان هر نفر سرش را پایین می اندازد و با حركت ریز و تند به جلو یا عقب ، پنجه پاهای خودرا با نفر سمت راست در یك خط قرار می دهد و به همین حالت می ماند تا نفر سمت راست وی سر را با شتاب به بالا ببرد سپس او هم بلافاصله همین حركت را تكرار می كند
.

بدو بایست
: اگر افراد رسد یك مربی پراكنده باشند ، قبل از فرمان بالا ، فرمان " بدو ،  بایست "صادر می شود

مربی برای اجرای این فرمان ، جای اولین فرد یا اولین صف را تعیین می كند . بعد فرمان" بدو، بایست" می دهد

افراد بلافاصله از جای خود حركت می كنند و پشت نفر اول یا صف اول قرار می گیرند
.

اگر تعداد صف ها بیش از یك صف باشد فاصله هر صف از صف جلویی خود باید به اندازه یك دست كشیده باشد
.

بعد از فرمان  " بدو، بایست
" و"افراد ، بایست" نوبت فرمان "از جلو ، نظام " است .

شما پیش از این با فرمان از جلو نظام آشنا شده اید ، آیا می توانید بگویید فرمان" افراد ، بایست" و
" از جلو، نظام" چه تفاوتهایی با هم دارند ؟

از راست نظام : برای این كه افراد كاملا حالت نظامی بگیرند و استوار بایستند باید فرمان "خبردار" صادر شود ، اما چون ممكن است هنوز افراد در یك صف مستقیم و منظم قرار نگرفته باشند ، پیش از فرمان "خبر دار " ، فرمان   "از راست نظام"  صادر می شود
.

 با این فرمان ، همه ( به جزء گروه اول كه كسی در سمت راستشان قرار نگرفته ) سر خود را به سمت راست بر می گردانند ، چانه را اندكی بالا می گیرند و گوش راست را كمی بالاتر از گوش چپ قرار می دهند و زیر چشمی حالت ایستادن خود را بررسی می كنند
.

با صدور فرمان
  "خبردار"  سرها یكباره با شتاب به جلو بر می گردد .

قبلا با فرمان خبردار آشنا شده اید
.

پس از فرمان خبردار ، نوبت فرمان " آزاد "  است
.

آزاد : فرمانی است برای تغییر حالت دادن خبردار
.

با این فرمان ، افراد پای چپ خود را به سرعت از زمین بلند می كنند و با یك ضربه محكم و به اندازه پهنای شانه به سمت چپ می كوبند ، به طوری كه پنجه هر دو پای هر نفر در یك امتداد قرار گیرد
.

هم زمان با این حركت با دست چپ ، مچ دست راست را گرفته و هر دو دست به طور كشیده در پشت و انتهای ستون فقرات قرار می گیرند
.

در حالت آزاد مانند حالت خبردار ، افراد بنا بر تغییر سمت باید حركت  بكنند
.

در تمام این حركات اگر چه فرد به تنهایی عمل می كند ، اما هماهنگی خاصی با سایر افراد هم گروه خود دارد

به چپ چپ

تغییر سمت 90 درجه است به طرف چپ ، این فرمان از دو جزء به شرح زیر تشكیل شده است
:

جزء یكم : نفر روی پاشنه پای چپ و پنجه پای راست به كمك حركات سریع شانه ها به اندازه 90 درجه به سمت چپ می چرخد ، در حالی كه بدن كاملا راست ، دست ها به بدن چسبیده و كشیده ، سر بالا ، پای راست كشیده و پاشنه متمایل به خارج است
.

جزء دوم :پس از انجام  گردش و مكث لازم،پای راست بدون آنكه خم شود از كوتاه ترین راه به پای چپ می چسبد
.

 به راست راست

90 درجه تغییر است به سمت راست ؛ این فرمان در دو جزء به شرح زیر اجرا می شود
:

جزء یكم : نفر روی پاشنه راست و پنجه پای چپ به كمك حركت سریع شانه ها به اندازه 90 درجه به سمت راست می چرخد
.

وضعیت كلی بدن باید مانند حركت به چپ چپ باشد
.

جزء دوم
: پس از انجام گردش و مكث لازم ، پای چپ بدون آن كه  خم شود از كوتاه ترین راه به پای راست می چسبد .

عقب گرد

تغییر سمت 180 درجه ای است از طرف چپ ، این فرمان در دو جزء به شرح زیر اجراء می شود
:

جزء یكم : نفر روی پاشنه چپ و پنجة پای راست به كمك حركت سریع شانه ها به اندازه 180 درجه به سمت چپ می چرخد ، در حالی كه بدن كاملاً
  راست ، دستها  كاملاً كشیده ، سر، بالا و زانوی پای راست در گودی پای چپ قرار می گیرد .

جزء دوم : پس از انجام گردش و مكث لازم ، پای راست از كوتاهترین راه با ضربه به پاشنه پای چپ می چسبد . جزئیات عقب گرد همانند فرمان به چپ چپ است ، با این تفاوت كه به جای 90 درجه ، 180 درجه از چپ باید چرخید
.

 فرمان آزاد

پس از فرمان خبردار این فرمان كه توسط مربی داده می شود ، اعضاء می بایست پای چپ را به اندازة عرض شانه باز كرده و با دست راست ، مچ دست چپ را از پشت بدن بگیرند
.

به جای خود

فرمانی است برای برگشت به حالت صحیح ایستادن در مكان اولیه
.

حركت از نو

با این فرمان ، افراد دوباره همان وضعیت فرمان قبلی  را اتخاذ می كنند
.

در جا زدن

منظور از درجا زدن ، حفظ آهنگ و فاصلة مسافت و گرفتن نظام است .  این فرمان به دو صورت
(درجاقدم رو ) و (درجا) فرمان داده می شود .

 با فرمان در جا قدم رو ، نخست پای چپ از زانو شكسته و از پشت بالا آمده تا پاشنه تقریباً در خط نشیمن قرار می گیرد . سپس با ضربه به جای نخستین كوبیده می شود بلافاصله پای راست نیز همین كار را انجام می دهد
.

 به همین ترتیب ، پاها با آهنگ قدم متناوباً بلند شده و پائین می آید ، دست راست  هم همزمان با پای چپ و تا خط شانه نفر جلو و موازی با زمین بالا آمده و دست چپ كشیده و مشت می شود
.

 همه این حركات را افراد به تنهایی می آموزند تا وقتی در رسد و گروه قرار می گیرند ، بتوانند هماهنگ با بقیه عمل كنند . یعنی "حركات اجتماعی" منظم داشته باشند
.

  مثلا با شنیدن فرمان
"به چپ چپ " همه افراد یكباره و هم زمان روی پنجه پای راست و پاشنه پای چپ می چرخند و آنگاه پاشنه پای راست خود را هم زمان و با ضربه به پای چپ  می كوبند .

 در اجرای فرمان  "به راست راست "  نیز همه افراد یكباره و همزمان روی پنجه پای چپ و پاشنه پای راست می چرخند و سپس پاشنه پای چپ خود را با هم و با ضربه به پاشنه پای راست می كوبند
.

  در فرمان " عقب گرد " نیز همه اعضاء روی پنجه پای راست و پاشنه پای چپ می چرخند و پای راست خود را با ضربه به پای چپ می چسبانند
.

 تفاوت این حركت با حركت به چپ چپ ، فقط در مقدار  چرخش است
.

در فرمان به چپ چپ افراد فقط 90 درجه به چپ می چرخند ولی در فرمان عقب گرد ، مقدار چرخش 180 درجه است
.

بقیه حركاتی را هم كه قبلاً آنها را بصورت انفرادی آموخته اید ، برای این است كه در جمع به صورت یكباره و همزمان به آنها عمل كنید تا نظم و هماهنگی لازم در حركات گروهی پدید آید
.

فرمان قدم رو بصورت رژه

 این فرمان برای انجام رژه داده می شود ، كه ابتدا پای چپ و دست راست كشیده شود بطوریكه پای چپ با سطح زمین زاویه ای حدود 90 درجه تشكیل داده و دست راست نیز در جلوی بدن مانند فرمان از جلو نظام قرار بگیرد
.

 

علامت پیشتازان و فرزانگان

پیشتازان و فرزانگان  مطابق شكلهای زیر علامت می دهند

در حالی كه كف دست راست رو به جلو قراردارد ، سه انگشت وسط كنار هم و بطور ایستاده و انگشت شست روی ناخن  انگشت كوچك قرار گرفته است .

نكته 1 : در پیشتازان بازو در امتداد شانه و ساعد و آرنج نیز  عمود  بر آن می باشد ( یعنی بین بازو و ساعد زاویة 90 درجه درست می شود ) ، اما در فرزانگان ساعد و بازو در كنار بدن قرار می گیرد .  

 

شرح و تفسیر علامت :

در علامت پیشتازان و فرزانگان قرار گرفتن انگشتان به شكل مورد نظر علل خاصی دارد كه عبارتند از :

سه انگشت وسط نشانه سه جزء قول و سوگند  و میثاق می باشد و یادآور تعهد اعضای سازمان به مفاد آن است .

خاطر نشان می گردد كه این سه جزء در نشان و آرم سازمان نیز به صورن نمادین وجود دارد .

انگشت شست كه روی ناخن انگشت كوچك قرار گرفته ، كنایه از روحیه حمایت بزرگترها  از  كوچكترها و قوی از ضعیف است و همچنین به معنی اطاعت پذیری  كوچكترها از بزرگترها می باشد .

 

موارد استفاده از علامت :

پیشتازان و فرزانگان عضو تشكیلات دانش آموزی سازمان در مواقع ذیل علامت می دهند :

1-  هنگام ادای قول ، سوگند و سوگند پرچم .

2- هنگام كسب اجازه از مقامات بالاتر سازمان و مربی و سردسته و سرتیم برای صحبت كردن .

3-  هنگام معرفی خود به دیگر اعضای تشكیلات .

4- هنگام معرفی خود به سایر اعضای تشكیلات ، نوجوانان و جوانان كشورهای دیگر (این علامت بین المللی است )

5- برای دعوت به سكوت و جلب توجه حضار در جلسات (چنانچه متوجه شدیم كه مربی سردسته ، سرتیم یا یكی از مسئولین علامت می دهد ، ما نیز باید بلافاصله علامت داده و سكوت كنیم و منتظر دستورهایی كه داده می شود باشیم .

اخرین مطالب
تاریخچه