تبلیغات
پیشتازان و فرزانگان - ویژیگیهای ارم

پیشتازان و فرزانگان

 

آرم سازمان از پنج ویژگی زیر برخوردار می باشد :

الف) منشاء :

قرار گرفتن مبداء و منشاء آرم از یك نقطه ، نماد آن است كه سازمان از اصول و مبانی پایدار و ثابت الهی سرچشمه گرفته است . 

 

(ب) گلبرگهای دو بخش راست و چپ آرم ، نوعی حالت پشتیبانی از گلبرگهای میانی و نیروبخشی به آن را القاء    می كند  كه نمادی  از بستری برای حمایت از رشد و شكوفایی و رسیدن به كمال می باشد .

ج) قلم در میان گلبرگها معرف دانش آموزی بودن وظایف و مأموریتهای سازمان می باشد .

د) دوازده بخشی بودن آرم ، نشانه ای از دوازده منش اصلی سازمان و تشكیلات است و نشانه ای از كار گروهی و حمایت از فعالیت تشكلهای دانش آموزی است .

ه) رنگ سبز گل ، نشانه ای از اسلام و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد و به علت ویژگیهای بصری و مفهومی ، نمادی از رشد ، پویایی ، آرامش ، تعادل و حركت بسوی كمال را بیان می كند .

 

2- موج :

شكل موج (قوس سینوسی) به معنای حركت و تكاپو است كه باعث آرامش روح و روان می شود . حركت موج ضمن القای هماهنگی نشان دهندة آب است كه به عنوان نعمت خداوندی و سنبل رشد و حركت بوده و موسیقی واری آن موجب شادابی و آرامش روح و روان می شود .

بافت موج : بافت موج كه نشان دهنده طناب است ، اشاره ای می باشد به یكی از وسائل اصلی كارهای عملی تشكیلات ، شكل طناب ضمن بیان این مطلب كه تشكیلات صرفاً آموزش تئوری نیست و كارهای عملی جزء لاینفك آن می باشد ، بیانگر روح همكاری و همبستگی و اتحاد اعضای تشكیلات است و مواج بودن طناب بیانگر پویایی اعضاء می باشد .

رنگ آبی آسمانی موج  هم یادآور كمال و آرامش روحی است كه در تركیب با رنگ سبز آرامش و سبكبالی را القاء می نماید
اخرین مطالب
تاریخچه