تبلیغات
پیشتازان و فرزانگان - سوگندها

پیشتازان و فرزانگان

سوگند :

سوگند ( قول ) پیشتازان و فرزانگان  شایسته (دورة ابتدایی)

بسم ا... الرحمن الرحیم

من + كه یك پیشتاز / فرزانة شایسته هستم + قول می دهم كه + به اندازة توانایی ام +

* دستور های الهی را + انجام دهم ،

* صادقانه رفتار كنم ،

* و پیرو + قوانین دسته + و رسد باشم . صلوات

سوگند ( قول ) پیشتازان و فرزانگان  جوینده (دورة راهنمایی)

بسم ا... الرحمن الرحیم

من در پیشگاه الهی+ عهد و پیمان می بندم + كه به اندازه توانایی ام +

وظیفه ام را نسبت به دستورهای الهی + انجام داده + و مقررات و اصول تشكیلات دانش آموزی را +  كه برگرفته از نظام مقدس جمهوری اسلامی است + رعایت نمایم .

همیشه در حفظ و سرافرازی میهنم + كه خونبهای شهدای عزیز است + تلاش كنم .

تن خود را توانا + خِرد خود را بیدار + و روان خود را پاك نگه دارم . صلوات

سوگند پیشتازان و فرزانگان  سیار (دورة متوسطه)

بسم ا... الرحمن الرحیم

من در پیشگاه الهی+ عهد و پیمان می بندم + كه به اندازه توانایی ام +

وظیفه ام را نسبت به دستورهای الهی + انجام داده + و مقررات و اصول تشكیلات دانش آموزی را +  كه برگرفته از نظام مقدس جمهوری اسلامی است + رعایت نمایم .

همیشه با همدلی ، همفكری و همكاری + در جهت حفظ و آبادانی میهن سرافرازم + تلاش نمایم .

تن خود را توانا + خرد خود را بیدار + و روان خود را پاك نگه دارم . ( صلوات ) .

شعار

    *شعار كلی اعضای پیشتازان و فرزانگان شایسته ( دوره ابتدایی ) با تأكید بر هم دلی ، هم فكری و همكاری افراد در گروه و دسته و تیم ، (كوشش كن ) می باشد . بنا براین شایسته است تا اعضاء با تلاش و كوشش به اهداف مورد نظر برسند .

  * شعار كلی اعضای پیشتازان و فرزانگان جوینده ( دورة راهنمایی ) (( آماده باش )) برای هم دلی  ، هم فكری و همكاری می باشد . پیشتازان و فرزانگان همیشه آماده انجام كارهای مفید و تلاش برای پیشرفت و ترقی می باشند .

   * شعار كلی پیشتازان و فرزانگان سیار عبارتند از (همدلی ، همفكری ، همكاری)

كه در دورة متوسطه پیشوند (خدمت كن ) به آن اضافه می شود ( خدمت كن از طریق هم دلی ، هم فكری ، همكاری  ) .

روش

روش پیشتازان و فرزانگان شایسته ( دورة ابتدایی )

روش پیشتازان و فرزانگان شایسته عبارتند از :

-   كوشش كن برای یاد گرفتن مطالب و چیزهای تازه و مفید و فهمیدن و درك آنها

-   كوشش كن برای بهتر انجام دادن خواسته های پدر ، مادر و بزرگترها

-    كوشش كن برای انجام كارهای خیر و مفید برای مردم و اجتماع

-   كوشش كن برای كسب موفقیتهای بیشتر در گروه و رسد

-    و ....

اخرین مطالب
تاریخچه