تبلیغات
پیشتازان و فرزانگان - روش پیشتازان و فرزانگان

پیشتازان و فرزانگان

روش پیشتازان و فرزانگان جوینده

روش پیشتازان و فرزانگان جوینده ( دوره راهنمایی ) (( تلاش كن برای انجام كار نیك )) است .

    پیشتازان و فرزانگان حداقل هر روز یك كار نیك انجام می دهند و سعی می كنند به هم نوعان و مردم نیازمند كمك و خدمت كنند .

-   كارهای نیك و خیر حتما نباید خیلی دشوار و مهم باشد بلكه مسئله اصلی این است كه حتما حداقل روزی یك كار نیك انجام شود .

روش پیشتازان و فرزانگان سیار ( دورة متوسطه )

    انجام كار مفید برای دیگران بدون چشمداشت به دریافت مزد و بدون انتظار شنیدن پاسخی تشكر آمیز ، روش پیشتازان و فرزانگان سیار است . یكی از هدفهای اساسی تشكیلات دانش آموزی در این مرحله  ، درونی كردن و عادت دادن اعضاء به این روش است تا آن ها افرادی با تجربه و كامل شوند ، بطوری كه مقام والای انسان بودن را درك كرده و ارزش خویشتن خدایی خویش را مقام خلیفه الهی روی زمین است ، بدانند .

    هم چنین نیروهای ارزشمند وجود خویش را كه شعاعی از قدرت لایزال خالق هستی است ، بالاتر از مسائل مادی و كالاهای تجاری بدانند و همه كارها و تلاش های خود را صرفاً برای پول انجام ندهند  ، بلكه خدماتی را به نفع دیگران و برای رضای خداوند و رضایت خاطر خویش انجام دهند و مفید بودن برای دیگران برایشان لذت بخش باشد .

    مفاد سوگند ، قول و تعهد ، منش ها ، شعار و روش ، همه شوق خدمت به دیگران را ایجاد و تقویت می كند و تشكیلات پیشتازان و فرزانگان سازمان دانش آموزی نیز نیازمند كمك وهمكاری و خدمت كلیه اعضای آن می باشد .

  بنابراین  شایسته است تا اعضای تشكیلات دانش آموزی پیشتازان و فرزانگان  كه از خدمات این سازمان برخوردار شده اند و دوره های آموزشی و خودسازی را طی كرده اند .به هر شكل ممكن به سازمان و تشكیلات خود كمك نمایند .

    بدیهی است یكی از بهترین نوع خدمت آنان ، كمك به مربیان گرو ها ، در ادارة گروه به عنوان یاور مربی می باشد .

 همچنین در سایر بخش های تشكیلات پیشتازان و فرزانگان نیز شرایط مناسبی برای خدمت اعضاء فراهم است تا تجارب خود را بكار بندند و اداره امور سازمان را برعهده گیرند .

اخرین مطالب
تاریخچه