تبلیغات
پیشتازان و فرزانگان - علامت وسلام پیشتازان وفرزانگان

پیشتازان و فرزانگان

علامت پیشتازان و فرزانگان

پیشتازان وفرزانگان  به این صورت علامت می دهند:

در حالی كه كف دست راست رو به جلو قراردارد ، سه انگشت وسط كنار هم و بطور ایستاده و انگشت شست روی ناخن  انگشت كوچك قرار گرفته است .

نكته 1 : در پیشتازان بازو در امتداد شانه و ساعد و آرنج نیز  عمود  بر آن می باشد ( یعنی بین بازو و ساعد زاویة 90 درجه درست می شود ) ، اما در فرزانگان ساعد و بازو در كنار بدن قرار می گیرد .

شرح و تفسیر علامت :

در علامت پیشتازان و فرزانگان قرار گرفتن انگشتان به شكل مورد نظر علل خاصی دارد كه عبارتند از :

سه انگشت وسط نشانه سه جزء قول و سوگند  و میثاق می باشد و یادآور تعهد اعضای سازمان به مفاد آن است .

خاطر نشان می گردد كه این سه جزء در نشان و آرم سازمان نیز به صورن نمادین وجود دارد .

انگشت شست كه روی ناخن انگشت كوچك قرار گرفته ، كنایه از روحیه حمایت بزرگترها  از  كوچكترها و قوی از ضعیف است و همچنین به معنی اطاعت پذیری  كوچكترها از بزرگترها می باشد .

موارد استفاده از علامت :

پیشتازان و فرزانگان عضو تشكیلات دانش آموزی سازمان در مواقع ذیل علامت می دهند :

1-     هنگام ادای قول ، سوگند و سوگند پرچم .

2-     هنگام كسب اجازه از مقامات بالاتر سازمان و مربی و سردسته و سرتیم برای صحبت كردن .

3-     هنگام معرفی خود به دیگر اعضای تشكیلات .

4-     هنگام معرفی خود به سایر اعضای تشكیلات ، نوجوانان و جوانان كشورهای دیگر (این علامت بین المللی است )

5-   برای دعوت به سكوت و جلب توجه حضار در جلسات (چنانچه متوجه شدیم كه مربی سردسته ، سرتیم یا یكی از مسئولین علامت می دهد ، ما نیز باید بلافاصله علامت داده و سكوت كنیم و منتظر دستورهایی كه داده می شود باشیم .

سلام پیشتازان و فرزانگان

پیشتازان و فرزانگان به روش ذیل سلام می دهند :

    انگشتان دست راست را به حالت علامت گرفته و دست را با سرعت و نرمی از مقابل بدن بالا آورده و طرف راست پیشانی قرار می دهند ، بطوریكه نوك انگشتان در كنار ابروی چشم راست و كف دست با زاویه 45 درجه به طرف جلو قرار گیرد و سپس با سرعت و نرمی دست را پایین آورده  و كنار بدن می چسبانند .

    در تمام این مرحل ، دست چپ بصورت مشت شده بطوریكه انگشت شست روی خط دوخت شلوار قرار دارد به سمت چپ بدن چسبیده است .

    هنگام سلام دادن باید بازو و بدن زاویه قائمه و ساعد و آرنج با بازو زاویه 45 درجه بسازند .

سلام پیشتازان و فرزانگان اگر خوب و صحیح و سریع انجام گردد ، بسیار خوشایند و زیبا خواهد بود و موجب جلب محبت و صمیمیت در مخاطبِ سلام می شود .

اعضای تشكیلات پیشتازان و فرزانگان چه وقت سلام می دهند ؟

در موارد ذیل سلام سازمانی (تشكیلاتی ) داده می شود :

1-     برای ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران

2-     برای ادای احترام به رهبر معظم انقلاب اسلامی

3-     برای ادای احترام  به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

4-     برای ادای احترام  به مسئولین رده های مختلف تشكیلاتی

5-     هنگام مواجهه با مربی گروه ، معاون گروه ، سردسته و سرتیم

6-     هنگام جدا شدن از  مربی گروه ، معاون گروه ، سردسته و سرتیم

7-     برای اظهار ادب و احترام به سایر اعضاء كه به منزله احوالپرسی نیز می باشد .            

یادآوری

1- سلام دادن پیشتازان و فرزانگان در همه مقاطع تحصیلی یكسان است .

2- سلام تشكیلاتی در هنگامی داده می شود كه فرد ، ملبس به لباس فرم تشكیلات باشد .

دست دادن پیشتازان و فرزانگان

    هرگاه دو نفر پیشتاز یا فرزانه با هم روبرو می شوند پس از سلام ، انگشتان دست راست را به حالت علامت درآورده ، دست یكدیگر را می گیرند و با محبت می فشارند .

    در هنگام دست دادن ، 3   انگشت وسط ، كنار هم و انگشت كوچك و انگشت شست در كنار انگشت كوچك و انگشت  شست  نفر مقابل  قرار می گیرد .

مربیان و سایر مسئولین سازمان و تشكیلات پیشتازان و فرزانگان نیز وقتی به هم می رسند و همدیگر را ملاقات می كنند ، به همین طریق با هم دست می دهند .

سلام دادن نیز در همه مقاطع تحصیلی به همین شیوه است .

علت دست دادن به روش پیشتازان و فرزانگان

علت استفاده از این طریقه دست دادن كه با دست دادن افراد معمولی تفاوت دارد این است كه اعضای سازمان و تشكیلات ، هنگام دست دادن به خاطر آورند كه عضو سازمان بزرگ و گسترده ای هستند كه بر سه محور قول و سوگند و میثاق متعهد شده اند .

لباس و علائم آن

    لباس پیشتازان از پیراهن ، شلوار، كلاه ، كفش ،دستمال گردن  و لباس فرزانگان از مانتو ، شلوار ، مقنعه و كفش و دستمال گردن   تشكیل شده است .

    روی لباس هر پیشتاز یا فرزانه علائم و نشان هایی دوخته و نصب می شود كه نشان دهندة مرحله آموزش و گذشت سنوات عضویتی است .

اخرین مطالب
تاریخچه