تبلیغات
پیشتازان و فرزانگان - جهت یابی

پیشتازان و فرزانگان

جهت یابی

ساده ترین راه شناخت جهت ها توجه به محل طلوع و غروب آفتاب است.

 طبق قرارداد سمتی كه خورشید طلوع می كند خاور یا مشرق و مقابل آن را كه محل غروب آفتاب است باختر یا مغرب گویند.

 روشهای جهت یابی

الف – در روز

•بوسیله ساعت مچی و خورشید

•بوسیله سایه چوب

ب – در شب

•بوسیله ستاره قطبی

•بوسیله هلال ماه

 

به وسیله ساعت مچی و خورشید

•در هنگام روز ساعت را به طور افقی بگیرید.

•عقربه ساعت شمار را به طرف خورشید اشاره دهید.

•نیمساز زاویه بین عقربه ساعت شمار و علامت ساعت دوازده جنوب را نشان خواهد داد.

 

•یك میله چوبی یا فلزی را به طور عمودی در زمین قرار می دهیم.

•نوك سایه میله چوبی را علامت می گذاریم

•پس از مدتی نوك سایه میله چوبی را كه تغییر كرده است علامت گذاری می كنیم.

•به وسیله خطی این دو نقطه را در روی زمین به هم وصل می كنیم .

•اگر خطی بر این خط عمود كنیم جهت شمال و جنوب را برای ما مشخص می كند.

 نكته

•زمین دور محوری فرضی كه از شمال و جنوب این كره بزرگ می گذرد می چرخد.

•این چرخش زمین موجب می شود كه ما تصور كنیم ستارگان جای خود را در آسمان تغییر می دهند.

•تنها یك ستاره وجود دارد كه جای آن در آسمان ثابت می باشد به نام ستاره قطبی.

•اگر بتوانیـم این ستــاره ثــابت وغیر متحرك را در آسمان پیدا كنیم و رو به آن بـایستیم درسـت به سمت شمال ایستاده ایم.

 

پیدا نمودن شمال حقیقی توسط ستاره ها

•در هنگام شب كه آسمـان صـاف است از یـك مجمــوعـه هفـت ستــاره ای بـه نـــام دب اكبر ( خرس بزرگ ) استفاده می كنیم. شكل این هفت ستاره به صورت یك ملاقه است كه هـر گاه فاصله دو ستاره سر آن را پنج برابر امتـداد دهیم به ستاره قطبی می رسیم كه خود ابتـدای هفت ستاره دب اصغر ( خرس كوچك) است.

 

 

 

به وسیله هلال ماه

•همیشه هـلال ماه در نیمـه اول ماه تحدبش ( برجستگی ) آن به سمـت غرب و در نیمه دوم ماه به سمت شرق می باشد.

 

به وسیله سایه چوب: 

 یك میله چوبی یا فلزی را به طور عمودی در زمین قرار می دهیم . نوك سایه میله چوبی را علامت می گذاریم، پس از مدتی نوك سایه میله چوبی را كه تغییر كرده است علامت گذاری می كنیم . سپس به وسیله خطی این 2 نقطه را به هم وصل می كنیم ، اگر خطی بر این خط عمود كنیم جهت شمال و جنوب را برای ما مشخص می كند .

 جهت یابی با خورشید

اخرین مطالب
تاریخچه