تبلیغات
پیشتازان و فرزانگان - اجاق اردویی

پیشتازان و فرزانگان

انواع اجاق های اردویی

4- اجاق ستارهای: با استفاده از سه عدد سنگ و مقداری هیزم
تهیه میشود. در اردو برای غذا پختن و یا گرم كردن غذا از آن
استفاده میشود.                                                                                                       

اجاق جرثقیلی: مخصوص خوراك پزی میباشد، روی
اجاق تكه چوبی به شكل (جرثقیل) وجود دارد كه انتهای آن را با
سنگی مهار میكند كه كتری چای به تكه چوب آویزان و قابلمه غذا
در كنار آن گذاشته میشو  د                                                   
                                          
سایر اجاقهای اردویی عبارتند از: اجاق محرابی، اجاق خندقی،
اجاق پایه بلند، اجاق ساده سنگری، اجاق ماهیگیران و ... میباشد. كه تصاویر آنها در زیر آمده است.


اخرین مطالب
تاریخچه